Estatuts del partit

REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTA EUROPEU

 
 

 

 

 

CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, FINS, DOMICILI.

Art.1: Denominació.

A l'empara dels articles 6º de la Constitució Espanyola i 1º de la Llei Orgànica 6/202, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix el partit polític denominat: REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTA EUROPEU

Les seues sigles són: RVPV i el seu símbol:

 

Art. 2: Àmbit i fins

REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTA EUROPEU, és un partit polític d'àmbit d'actuació en tot l'estat espanyol constituït per a contribuir democràticament a la determinació de la política de l'estat espanyol i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seua participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i suport de candidats en les corresponents eleccions, d’acord amb les següents fins específics :

1 . L'assoliment de la plena sobirania del poble valencià i la seua plasmació legal mitjançant l'aprovació d'una Constitució valenciana sobirana que proclame la República valenciana i que contemple la possibilitat de Confederació amb altres repúbliques sobiranes dels territoris de l'antiga Corona d'Aragó.

2 . L'assoliment de la Confederació europea de repúbliques, basada en la llibertat, la igualtat i la fraternitat que impulse actuacions polítiques i econòmiques universals que asseguren la subsistència a tots els éssers humans.

3 . Augmentar la llibertat de vot mitjançant sistemes electorals més proporcionals i que reconeguen sempre el dret al vot transferible.

 

Art. 3: Domicili

El domicili social està en la ciutat de València 46021 en el carrer Rodríguez de Cepeda, 29. El domicili podrà ser modificat per acord de l'Assemblea general.

 

CAPÍTOL SEGON. AFILIATS. DRETS I DEURES

Art. 4: Afiliats

Podran ser afiliats de REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTA EUROPEU les persones físiques, majors d'edat, que no tinguen limitada ni restringida la seua capacitat d'obrar, així com els ciutadans estrangers quan la normativa vigent ho permeta.

 

Art. 5: Admissió.

La qualitat de membre de RVPV s'adquireix a sol·licitud de l'interessat per acord de l'Assemblea general. Existirà en el partit el Llibre de Registre d'Afiliats, on constaran les dades d'altes i baixes definitives.

 

Art. 6: Drets dels afiliats.

Els afiliats a RVPV tenen els següents drets:

1.- A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com assistir a l'Assemblea general, d'acord amb els estatuts.

2.- A ser electors i elegibles per als càrrecs del mateix.

3.- A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d'administració o sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica.

4.- A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimen contraris a la Llei o als estatuts.

 

 

Art. 7: Obligacions dels afiliats.

Tots els afiliats a RVPV compliran les obligacions que resulten de les disposicions estatutàries, i les següents:

1.- Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a la consecució de les mateixes

2.- Respectar el disposat en els estatuts i en les lleis.

3.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit.

4.- Abonar les quotes i altres aportacions que, conformement als estatuts, puguen correspondre a cadascun.

 

Art. 8: Baixa de l'afiliat.

Qualsevol afiliat de RVPV podrà cessar en el mateix lliurement mitjançant l'oportuna comunicació per escrit.

 

Art. 9: Règim disciplinari.

L'expulsió i les mesures sancionadores que impliquen privació de drets als afiliats només podran imposar-se mitjançant procediments contradictoris, en els quals es garantisca als afectats el dret a ser informats dels fets que donen lloc a tals mesures, el dret a ser escoltats amb caràcter previ a l'adopció de les mateixes, el dret que l'acord que impose una sanció siga motivat, i el dret a formular, si escau, recurs intern.

L'Assemblea General Ordinària triarà una Comissió de Conflictes formada per tres afiliats sense altres càrrecs en el partit. Qualsevol afiliat pot notificar en la Comissió de Conflictes una presumpta irregularitat. Aquesta Comissió decidirà si és pertinent incoar un expedient. S'obrirà un expedient disciplinari quan un membre de RVPV cometa una infracció susceptible de ser sancionada. Els membres del partit podran ser sancionats amb l'exclusió o amb la suspensió temporal dels seus drets d'afiliat, durant un màxim de sis mesos.

Serà causa d'exclusió:

a) L'incompliment dels acords del partit quan s'ostente un càrrec públic.

b) Donar públicament suport a altra organització política sense el consentiment de l'Assemblea General.

c) La utilització dels mitjans i recursos econòmics del partit amb finalitats impròpies.

Seran causes de suspensió temporal de drets:

a) Qualsevol infracció dels Estatuts o de les normes que els desenvolupen no prevista en l'apartat anterior.

b) El no pagament durant sis mesos de la quota assenyalada sense donar raons que l'administració del partit considere vàlides. Abans que se de aquesta circumstància el Coordinador emplaçarà a la persona afiliada corresponent a posar-se al corrent de pagament.

L'afiliat que incomplira amb els seus deures envers el partit o que amb la seua conducta pública o privada menyscabe o atempte contra els principis del partit serà objecte del corresponent expedient disciplinari del que se li donarà audiència, conformement al següent procediment: La Comissió de Conflictes té l'obligació d'escoltar a totes les parts. La Comissió de Conflictes informarà per escrit a l'afiliat dels fets que donen lloc a l'inici de l'expedient. Durant la tramitació de l'expedient l'afiliat format conservarà els seus drets. L'afiliat format ha de disposar de trenta dies per a aportar les proves que considere per al seu defensa. La Comissió de Conflictes una vegada escoltat a l'afiliat format, elevarà un informe al Coordinador. Si l'informe recomana la sanció, està haurà de ser ratificada per l'assemblea General per majoria absoluta. En la reunió que es tracte el cas podran intervenir el portaveu de la Comissió de Conflictes així com l'afiliat format.

Tota persona sancionada podrà apel·lar a la següent Assemblea del partit, on tindrà dret a intervenir per a defensar-se. Mentre la sanció està en vigor. L'Assemblea resoldrà en última instància. Si no hi ha majoria absoluta a favor del manteniment de la sanció, aquesta es considerarà prescrita.

 

CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ.

Art. 10: Òrgans del partit.

L'estructura interna i el funcionament de RVPV es basa en principis democràtics. Són òrgans del partit els següents:

- L'Assemblea General

- El Coordinador

 

Art. 11: L'Assemblea general

L'Assemblea General està constituïda pel conjunt d'afiliats, que podran actuar directament o per mitjà de compromisaris. Es reunirà de forma ordinària una vegada a l'any i de forma extraordinària sempre que la convoque el Coordinador o 1/3 dels seus membres.

Les convocatòries de les reunions ordinàries o extraordinàries a l'Assemblea General seran realitzades mitjançant una convocatòria per escrit via postal a tots els seus membres, amb vint dies d'antelació com a mínim i on es reflectisca si l'Assemblea és ordinària o extraordinària; l'ordre del dia dels assumptes a tractar; el dia, l'hora i el lloc on s'efectue l'Assemblea General proposta pel coordinador o convocants. Les decisions s'adoptaran per majoria i seran vinculants per a tots els afiliats, sense perjudici del dret de les posicions no majoritàries a mantenir la pròpia opinió i a expressar-la, tant en el si del partit com públicament, sempre que en la pràctica no plantege una contradicció operativa que duga al bloqueig o al boicot de les decisions preses per la majoria.

Serà competència de l'Assemblea General:

a) Conèixer i votar l'informe del Coordinador.

b) Acurar els Estatuts

c) Debatre i aprovar el Document ideològic o acurar-lo en Assemblees posteriors

d) Debatre i aprovar el Document estratègic o acurar-lo en Assemblees posteriors.

i) Debatre i aprovar el Document organitzatiu o acurar-lo en Assemblees posteriors.

f) Debatre i aprovar el reglament de funcionament intern de l'Assemblea General o acurar-lo en Assemblees posteriors.

g) Triar el Coordinador, la Comissió de Conflictes i la Comissió de Control i Revisió de Comptes.

h) Triar les candidatures electorals autonòmiques, estatals i europees així com aprovar els programes respectius.

i) Conèixer els informes de la Comissió de Conflictes i els de la Comissió de Control i Revisió de Comptes.

j) Qualsevol altra que li atribuïsquen aquests estatuts.

 

Art. 12: El Coordinador.

El Coordinador serà triat en cada Assemblea General Ordinària d'entre un dels seus membres mitjançant sufragi lliure i secret, pel període d'un any i podent ser reelegit en successives Assemblees Generals Ordinàries.

La seua atribució fonamental és la de convocar l'Assemblea General, tant les ordinàries com les extraordinàries i la de representar legalment al partit conformement a les competències que l'Assemblea General li atribuïsca.

Igualment representa a RVPV davant les diferents instàncies de l'Administració de la Comunitat Autònoma i de l'Estat i de la vida pública i política, en judici i davant l'Administració.

El control democràtic del Coordinador s'efectuarà mitjançant l'Assemblea General que podrà substituir-lo per altre membre de l'Assemblea si aquesta així ho decideix.

 

Art. 13: Organització Juvenil.

Es crea la Secció Juvenil del partit, denominada XICS I XIQUES REPUBLICANES (XXR), per a promocionar la participació dels joves en la vida interna del mateix. Elaborarà els seus propis estatuts i reglaments, així com l'elecció dels seus òrgans, ajustant-se als principis polítics i d'organització dels presents estatuts, si bé aquells seran confirmats pels òrgans de direcció del partit. Podrà afiliar-se qualsevol jove major de 18 anys d'edat i menor de 30. Els afiliats seran també afiliats del partit quan arriben a la majoria d'edat, adquirint els drets i deures conforme a l'establit en els presents estatuts.

 

CAPÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL

Art. 14: Recursos econòmics.

La procedència dels recursos econòmics de RVPV està regulada per la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre Finançament dels Partits Polítics (B.O.I. núm. 160 de 5 de juliol). El finançament podrà ser pública o privada.

1. Recursos procedents del finançament públic:

a) Les subvencions públiques per despeses electorals, en els termes previstos en la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General i en la legislació reguladora dels processos electorals de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes.

b) Les subvencions estatals anuals per a despeses de funcionament, regulades en la present Llei.

c) Les subvencions anuals que les Comunitats Autònomes establisquen per a despeses de funcionament en l'àmbit autonòmic corresponent i, si escau, per les Corporacions Locals.

d) Les subvencions extraordinàries per a realitzar campanyes de propaganda que puguen establir-se en la Llei Orgànica reguladora de les diferents modalitats de referèndum.

i) Les aportacions que si escau els partits polítics puguen rebre dels Grups Parlamentaris de les Càmeres de les Corts Generals, de les Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes, i dels grups de representants en els òrgans de les Administracions Locals.

 

2. Recursos procedents del finançament privat:

a) Les quotes i aportacions dels seus afiliats.

b) Els productes de les activitats pròpies del partit polític i els rendiments procedents de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seues activitats promocionals, i els quals puguen obtenir-se dels serveis que puguen prestar en relació amb les seues fins específiques.

c) Les donacions en diners o en espècie, que perceben en els termes i condicions previstos en la present Llei.

d) Els fons procedents dels préstecs o crèdits que concerten.

i) Les herències o llegats que reben.

 

 

 

Art. 15: Patrimoni.

REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTA EUROPEU, manca de patrimoni fundacional.

 

Art. 16: Procediment de rendició de comptes. Administració, fiscalització i control.

L'administració, fiscalització i control del règim econòmic i patrimonial es realitzarà conformement a les següents normes: El Coordinador elabora i l'Assemblea General Ordinària aprova els pressupostos anuals. La Comissió de Control i Revisió de Comptes, formada per tres afiliats, triada en Assemblea General Ordinària haurà de preveure un sistema de control intern que garantisca l'adequada intervenció comptabilizadora de tots els actes i documents dels quals es deriven drets i obligacions de contingut econòmic, conforme als estatuts.

 

Art. 17: Règim documental. Obligacions comptables.

RVPV durà, a més del Llibre d'Afiliats, els Llibres d'Actes, de Comptabilitat, de Tresoreria, i d'Inventaris i Balanços, el contingut dels quals es fixarà reglamentàriament i que permeten en tot moment conèixer la seua situació financera. La comptabilitat s'adequarà als principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.

 

CAPÍTOL CINQUÈ. REFORMA DELS ESTATUTS

Art. 18: La modificació dels presents estatuts serà de competència de l'Assemblea General, adoptant-se l'acord per majoria simple.

 

CAPÍTOL SISÈ. DISSOLUCIÓ DEL PARTIT

Art. 19: Dissolució.

RVPV es dissoldrà o extingirà per acord de l'Assemblea General adoptat per 2/3 dels seus membres, en aquesta reunió també es determinarà la destinació que s'haja de donar del patrimoni que poguera existir.