Butlletí

Si vols rebre per correu electrònic els articles de República Valenciana, apunta-t'hi

Nom


Correu electrònic
Vídeos

Pel canvi de règim votarem la coalició ENV-RV/PVE La proposta del Sobiranisme Valencià Republicà 3er Tren republicà, de Castelló a Oriola (1a part) 3er Tren republicà, de Castelló a Oriola (2a part) Manifestació del 25 d'abril de 2010 PER LA SOBIRANIA VALENCIANA Per la República Valenciana

Coalició per la República Valenciana

(1ra part) Víctor Baeta entrevistat per TELE ELX

(2na part) Víctor Baeta entrevistat per TELE ELX

Galeries de fotos

Bitllet del tren republicà d'Oriola a Castelló
Bitllet del tren republicà d'Oriola a Castelló

Més fotografies

Coalició per les republiques sobiranes a EuropaEnllaços valencianistes

Esquerra nacionalista valenciana

Constantí Llombart

País Valencià. lliure i sobiràEncarrega la teua bandera


Estatuts

Baixar amb PDF

Estatuts del partit REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU

CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, FINALITATS, DOMICILI.

Art.1: Denominació.
A l'empara dels articles 6º de la Constitució Espanyola i 1º de la Llei Orgànica 6/202, de 27 de juny, de Partits Polítics, es constitueix l'organització política denominat: REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU. Les seues sigles són: RVPVE i els seu símbol:

Art. 2: Àmbit i fins
REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU, és un moviment que es configura com una organització política d'àmbit d'actuació en tot l'estat espanyol constituït per a contribuir democràticament a la determinació de la política de l'estat espanyol i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seua participació en les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i suport de candidats en les corresponents eleccions, conformement a les següents finalitats específiques :
  1. L'assoliment de l'Estat valencià com a plasmació de la plena sobirania del poble valencià, mitjançant l'aprovació d'una Constitució valenciana sobirana que proclame la República Valenciana i perquè la seua bandera onege en la seu de les Nacions Unides.
  2. L'assoliment de la Confederació Europea de Repúbliques, des de Gibraltar als Urals, basada en la llibertat, la igualtat i la fraternitat que impulse actuacions polítiques i econòmiques universals que asseguren la pau i la subsistència a tots els éssers humans.
Art. 3: Domicili
El domicili social està en la ciutat de València 46021 en el carrer Rodríguez de Cepeda, 29 porta 12. El domicili podrà ser modificat per acord de l'Assemblea general

CAPÍTOL SEGON. AFILIATS. CORRENTS. DRETS I DEURES

Art. 4: Afiliats
Podran ser afiliats de REPÚBLICA VALENCIANA / PARTIT VALENCIANISTE EUROPEU les persones físiques, majors d'edat, que no tinguen limitada ni restringida la seua capacitat d'obrar, així com els ciutadans estrangers quan la normativa vigent ho permeta.

Art. 5: Admissió.

La qualitat de membre de RVPVE s'adquireix a sol·licitud de l'interessat per acord de l'Assemblea general. Existirà en el partit el Llibre de Registre d'Afiliats, on constaran les dades d'altes i baixes definitives.

Art. 6: Drets dels afiliats.

Els afiliats a RVPVE tenen els següents drets:
1.- A participar en les activitats del partit i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com assistir a l'Assemblea general, d'acord amb els estatuts.
2.- A ser electors i elegibles per als càrrecs del mateix.
3.- A ser informats sobre la composició dels òrgans directius i d'administració o sobre les decisions adoptades pels òrgans directius, sobre les activitats realitzades i sobre la situació econòmica.
4.- A impugnar els acords dels òrgans del partit que estimen contraris a la Llei o als estatuts.

Art. 7: Obligacions dels afiliats.
Tots els afiliats a RVPVE compliran les obligacions que resulten de les disposicions estatutàries, i les següents:
1.- Compartir les finalitats del partit i col·laborar per a la consecució de les mateixes
2.- Respectar el que es disposa en els estatuts i en les lleis.
3.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans directius del partit.
4.- Abonar les quotes i altres aportacions que, conformement als estatuts, puguen correspondre a cadascun.

Art. 8: Baixa de l'afiliat.
Qualsevol afiliat de RVPVE podrà cessar en el mateix lliurement mitjançant l'oportuna comunicació per escrit.

Art. 9: Règim disciplinari.
L'expulsió i les mesures sancionadores que impliquen privació de drets als afiliats només podran imposar-se mitjançant procediments contradictoris, en els quals es garantisca als afectats el dret a ser informats dels fets que donen lloc a tals mesures, el dret a ser sentits amb caràcter previ a l'adopció de les mateixes, el dret al fet que l'acord que impose una sanció siga motivat, i el dret a formular, si escau, recurs intern. L'Assemblea General Ordinària triarà una Comissió de Conflictes formada per tres afiliats sense altres càrrecs en el partit. Qualsevol afiliat pot notificar en la Comissió de Conflictes una presumpta irregularitat. Aquesta Comissió decidirà si és pertinent incoar un expedient. S'obrirà un expedient disciplinari quan un membre de RVPVE cometa una infracció susceptible de ser sancionada. Els membres del partit podran ser sancionats amb l'exclusió o amb la suspensió temporal dels seus drets d'afiliat, durant un màxim de sis mesos.
Serà causa d'exclusió:
a) L'incompliment dels acords del partit quan s'ostente un càrrec públic.
b) Donar públicament suport a una altra organització política sense el consentiment de l'Assemblea General.
c) La utilització dels mitjos i recursos econòmics del partit amb finalitats impròpies.
Seran causes de suspensió temporal de drets:
a) Qualsevol infracció dels Estatuts o de les normes que els desenvolupen no prevista en l'apartat anterior.
b) El no pagament durant sis mesos de la quota assenyalada sense donar raons que l'administració del partit considere vàlides.
Abans que se de aquesta circumstància el Coordinador emplaçarà a la persona afiliada corresponent a posar-se al corrent de pagament. L'afiliat que incomplira amb els seus deures envers el partit o que amb la seua conducta pública o privada menyscabe o atempte contra els principis del partit serà objecte del corresponent expedient disciplinari del que se li donarà audiència, conformement al següent procediment:
La Comissió de Conflictes té l'obligació d'escoltar a totes les parts. La Comissió de Conflictes informarà per escrit a l'afiliat dels fets que donen lloc a l'inici de l'expedient. Durant la tramitació de l'expedient l'afiliat format expedient conservarà els seus drets. L'afiliat format expedient ha de disposar de trenta dies per a aportar les proves que considere per a la seua defensa. La Comissió de Conflictes una vegada sentit a l'afiliat format expedient, elevarà un informe al Coordinador. Si l'informe recomana la sanció, està haurà de ser ratificada per l'assemblea General per majoria absoluta. En la reunió en què es tracte el cas podran intervenir el portaveu de la Comissió de Conflictes així com l'afiliat format expedient. Tota persona sancionada podrà apel·lar a la següent Assemblea del partit, on tindrà dret a intervenir para defender-se. Mentre la sanció està en vigor. L'Assemblea resoldrà en última instància. Si no hi ha majoria absoluta a favor del manteniment de la sanció, aquesta es considerarà prescrita.


© 2008 República Valenciana - Avís legal - Contacte
Accedeix al web antic